Regulamin

§1

Definicje

 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego Laboris Farma Dorota Kalwasińska
 4. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.flax.com.pl za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Laboris Farma Dorota Kalwasińska a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 7.  Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów – ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271)
 8. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

§2

Postanowienia ogólne

 

 1. Sklep Internetowy prowadzi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu.
 2. Sklep Internetowy, działający pod adresem www.flax.com.pl, prowadzony jest przez Laboris Farma Dorota Kalwasińska wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Mogilany pod numerem: 2554/09, NIP: 648-149-46-21, REGON: 240672239 adres e-mail: biuro@laborisfarma.pl adres siedziby: ul. Prądnicka 4 30-002 Kraków zwanej dalej Laboris Farma. 
 3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  1. zasady dokonywania rejestracji w ramach Sklepu Internetowego;
  2. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego;
  3.  zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
 4. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. Internet Explorer w wersji MSIE 8.x lub nowszej,
  2. Firefox w wersji 7.x lub nowszej,
  3. Chrome 15.x,
  4. minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.
 5. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.flax.com.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 7. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 8. Akceptacja Regulaminu przez Klienta jest konieczna do zawarcia umowy sprzedaży w ramach Sklepu Internetowego.

 

§3

Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 

 1. Zamówień można dokonywać po dokonaniu rejestracji, poprzez wybór opcji „Zarejestruj” lub bez uprzedniej rejestracji poprzez wybór opcji „Złóż zamówienie”.
 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu Internetowego.
 3. Laboris Farma może pozbawić zarejestrowanego Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  1. podał w trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  2. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu Internetowego,
  3. dopuści się innych zachowań, które są niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Laboris Farma
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 5. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  3. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Laboris Farma
  4. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  5. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

§4

Zasady składania zamówień

 

 1. Zamówienia można składać przez całą dobę przez 7 dni w tygodniu. Rozpoczęcie realizacji zamówienia złożonego po godz. 14.00 oraz w niedziele i święta nastapi w następnym dniu roboczym.
 2. Zamówienia można składać poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 3. Składanie zamówienia poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu Internetowego polega na dokonywaniu wyboru Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 4. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.
 6. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy Towaru.
 7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą fakt złożenia zamówienia i zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 9. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
 10. Informacje o Towarach, podane  na stronach internetowych Sklepu, w szczególności cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy mają charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta e-maila zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, do końca realizacji Zamówienia.
 11. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

§5

Płatności

 

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, oraz wszelkie inne składniki.
 2. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
  1. przelewem – wówczas Sklep rezerwuje Towar w magazynie i wysyła go na adres wskazany przez Klienta po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym wskazanym w tym celu na stronie internetowej Sklepu bądź w e-mailu do Klienta,
  2. wnosząc opłatę za pobraniem u listonosza lub kuriera.
 3. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy. Aktualny cennik dostawy znajduje się na stronie Sklepu Internetowego.
 4. Warunkiem wydania Towaru jest zapłata za Towar i przesyłkę.

 

§6

Wysyłka Towaru

 1. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
 2. Realizacja zamówienia w Sklepie Internetowym wynosi maksymalnie 5 (pięć) dni roboczych liczonych od momentu złożenia zamówienia [w przypadku wyboru formy płatności za pobraniem] lub wpłynięcia należności za złożone zamówienie w Sklepie na wskazane konto bankowe [w przypadku wyboru przelewu bankowego]. Do tego czasu należy dodać czas realizacji usługi przewozu przez przewoźnika.

 

§7

Reklamacje

 1. Laboris Farma jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
 2. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu Towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).
 3. W przypadku niezgodności Towaru z umową lub wad Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany Towar wraz z opisem niezgodności lub stwierdzonych wad.
 4. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 14 dni od momentu zwrotu Towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta Towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii, o czym Klient zostanie poinformowany.
 5. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego Towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

 

§8

Prawo odstąpienia od umowy

 

 1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient, będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego ma prawo odstąpienia od zawartej umowy zakupu Towaru, bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres: ul. Świetlista 82D, 30-444 Libertów lub adres e-mail: sklep@laborisfarma.pl
 3. Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez konsumenta Towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres podany powyżej.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na poniższy adres ul. Świetlista 82 D, 30-444 Libertów. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 5. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w art. 10 ust. 3 ustawy określonej w ust. 1 powyżej, tj. w zakresie:
  1. świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Klienta, przed upływem terminu odstąpienia od umowy (dotyczy przypadków świadczenia usług, a nie sprzedaży towarów),
  2. nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania,
  3. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
  4. świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
  5. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
  6. dostarczania prasy,
  7. usług w zakresie gier hazardowych.

 

§9

Ochrona danych osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych Zamawiającego jest Laboris Farma.
 2. Dane osobowe podane przez Zamawiającego są przetwarzane w celach realizacji Umowy sprzedaży Towaru oraz za odrębną zgodą mogą być przetwarzane w celach marketingowo-promocyjnych, zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002r. poz. 926, z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).
 3. Zamawiający ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i adresowych oraz ich poprawiania.

 

§10

Własność intelektualna

 

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

§11

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.
 3. Klienci zarejestrowani w Sklepie Internetowym zostają powiadomieni o fakcie dokonania zmian w Regulaminie na adres e-mail podany przy rejestracji i są związani zmienionym Regulaminem, jeżeli nie złożą oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 30 dni od dnia doręczenia  e-maila.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel